COREA DEL SUR 1998

Byung Ji Kim

Dong Myung Seo

Young Il Choi

Myung Bo Hong

Tae Young Kim

Min Sung Lee

Sang Chul Yoo

Sung Yong Choi

Seok Ju Ha

Sang Yoon Lee

Yong Soo Choi

Do Hoon Kim

Sun Hong Hwang

Jung Won Seo

 

 

DT. Bum Kun Cha